Avel för Kvalitet & Genetisk Variation

R-KirschbaumEtt begrepp inom hundvärlden som är på frammarsch är kvalitetssäkring! SKK som företräder både konsumenterna (valpköparna) och uppfödarna , efterfrågar en tydligare beskrivning av kvalité för de enskilda raserna eller hundtyperna. Frågan är bara hur man säkrar kvaliteten på avelsarbetet som helhet och på enskilda parningar?

Det är bl.a. därför rasklubben var tvungna att utarbeta rasspecifika avelsstrategier (RAS)! RAS utvecklades bl.a. för att definiera vad rasen har för kvaliteter och brister, sedan krävs att man utvecklar strategier för att behålla det rastypiska och förbättra rasens brister. Det absolut viktigaste för rasernas långsiktiga utveckling är bedömningen och på vilket sätt rasen provas/testas på som ligger till grund för uppfödarnas val av avelsdjur. Om katten själv får välja kommer, som alla förstår, kvaliteten variera med varje enskild uppfödares subjektiva bild av rasen och hur ska då våra valpköpares/brukares och andra intressenters förväntningar på rasen uppfyllas?

I numerärt små raser är ofta kravet på genetisk variation en trång sektor (flaskhals) när man ska avla på prestation (eller kvalitet). SKK’s övergripande riktlinjer att rasens medelvärde avseende inavelsgrad  inte överstiger 2,5 % och att ingen enskild parning ska ligga över 6,25 % är bra riktlinjer. Riskerna blir vid dessa nivåer hanterbara enligt SKK. Man hanterar riskerna genom att endast använda friska individer i aveln, man tillåter inte för många valpar efter för unga avelsdjur, överlag tillåter man inte för många valpar efter enskilda avelsdjur (matadoravel) och man använder moderna och vetenskapligt vederhäftiga selektionsmodeller. Idag ligger wachtelhunden i Sverige på ett medelvärde inavelsmässigt de senaste åren på 1,7 – 1,2 % enligt SKK avelsdata!

Det finns idag vetenskapligt underbyggda fakta, moderna metoder/verktyg, strategier och modeller för att selektera hårdare på kvalitet och prestation men med bibehållen genetisk variation. T.ex. för vår ras:

  • Blup-index för hälsa och jaktliga egenskaper
  • Högre arvbarheter genom mer objektiva (kvantitativa) bedömningskriterier (mindre kvalitativ värdering)
  • Teknik (GPS-utrustning)
  • IT (DOGBASE, Avelsdata, information genom webb)
  • Dubbelparningar (Länk…)
  • Faktoranalyser (vilka test som mäter samma sak)
  • Korrelationsanalyser mellan egenskaper och provformer
  • etc.

Det är ju fan bara att man ska hinna bli gammal innan vi vågar genomföra förändringar…

Speak Your Mind

*